Informatë

Siq jeni të informuar  MBPZHR -AZHB-ka lansuar thirrjen për aplikim për mbeshtetje përmes granteve investive për Programin e Zhvillimit Rural 2019 për të gjithë fermerët dhe ekonomitë bujqësore që duan të merrën me bujqësi dhe zhvillim rural që të aplikojnë në fondin prej  20,500,000.00 (njëzet milionë e pesëqind mijë euro) për mbështetje në disa nënsektorë.

 

Thirrja vlen për 5 (pesë) masa të Programit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2019.

MASA 101:  Investimet në asetet fizike në ekonomitë bujqësore.

MASA 103: Investimet në asetet fizike në përpunimin dhe tregtimin e prodhimeve bujqësore.

MASA 302: Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve.

MASA: Ujitja e tokave bujqësore.

MASA 303:  ‘’Përgatitja dhe zbatimi i strategjive të zhvillimit lokal –Qasja LEADER’’-Për grupet lokale të veprimit (GLV)- të përzgjedhura. 

 

Andaje ju sygjerojmë që përveq  informatave që mund ti shkarkoni  nga webfaqeja e Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë, www.azhb-ks.net dhe nga webfaqeja e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural www.mbpzhr-ks.net, pastaj zyret rajonale të AZHB-së dhe zyret Komunale për bujqesi ju mund të drejtoheni edhe në zyrën qëndrore të AZHB –së  përmes rrjeteve elektorinike siq është emaili çdo ditë pune nga e Hëna deri të Premtën: nga ora 08:00 – 15:00. Për çdo gje që keni nevoj për sqarime  për procedura të aplikimit, pastaj dokumentacionin e nevojshem dhe të gjitha procedurat tjera të nevojshme për aplikim deri me datën 20.06.2019. 

 

Për këto informat të nëvojshme për aplikim mundë të drejtohuni përmes emailit: [email protected]