Inspektorati i Terenit sukses në punën e Granteve Investive në MBPZHR-AZHB