Listat e vlerësimit të PZHR-së

Masa 3

REZULTATI PRELEMINAR I VLERËSIMIT TË PROJEKTEVE - 2022 - Sektori 3.1 - Përpunimi i qumështitREZULTATI PRELEMINAR I VLERËSIMIT TË PROJEKTEVE - 2022 - Sektori 3.2 - Përpunimit të mishit dhe therrtoretREZULTATI PRELEMINAR I VLERËSIMIT TË PROJEKTEVE - 2022 - Sektori 3.3 - Përpunimi i pemëve dhe perimeveREZULTATI PRELEMINAR I VLERËSIMIT TË PROJEKTEVE - 2022 - Sektori 3.4 - Përpunimi i verësREZULTATI PRELEMINAR I VLERËSIMIT TË PROJEKTEVE - 2022 - Sektori 3.5 - Pika grumbulluese - Depo

Masa 5

Përgatitja zbatimi i strategjive të zhvillimit lokal – qasja LEADER - 2022

Masa 7

REZULTATI PRELEMINAR I VLERËSIMIT TË PROJEKTEVE - 2022 - Nën Masa 7.1 - Grumbullimi dhe përpunimi i produkteve jo drusore të pyllit përfshirë bimët mjeksore dhe aromatikeREZULTATI PRELEMINAR I VLERËSIMIT TË PROJEKTEVE - 2022 - Nënmasa 7.2 - Zhvillimi dhe promovimi i turizmit rural dhe agro - turizmiREZULTATI PRELEMINAR I VLERËSIMIT TË PROJEKTEVE - 2022 - Nën Masa 7.3 - Përpunimi i prodhimi i prodhimeve bujqësore në ekonomi familjareREZULTATI PRELEMINAR I VLERËSIMIT TË PROJEKTEVE - 2022 - Nën Masa 7.5 - Aktivitetet jo-bujqësore në zona ruraleREZULTATI PRELEMINAR I VLERËSIMIT TË PROJEKTEVE - 2022 - Nën Masa 7.5a - Prodhimi i leshit të deleveREZULTATI PRELEMINAR I VLERËSIMIT TË PROJEKTEVE - 2022 - Nën Masa 7.5b - Prodhimi i humusitREZULTATI PRELEMINAR I VLERËSIMIT TË PROJEKTEVE - 2022 - Nën Masa 7.6 - Rritja e shpezëve te fshatitREZULTATI PRELEMINAR I VLERËSIMIT TË PROJEKTEVE - 2022 - Nën Masa 7.7 - Kultivimi i peshkut